Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Všeobecné ustanovenia
 1. CodeSence s. r. o., so sídlom Potočná 312/14, 010 04 Žilina, IČO 45 945 454, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 53922/L (ďalej len „prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.cvlite.sk (ďalej len „webová stránka").
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb na webovej stránke prevádzkovateľa.
 3. VOP sú záväzné pre všetkých používateľov službieb prevádzkovateľa a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 4. Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú riešené vo VOP, v objednávke alebo v zmluve medzi prevádzkovateľom a záujemcom a medzi prevádzkovateľom a a  klientom  sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení.

Článok II

Výklad pojmov
 1. Služby (ďalej len ”služby”) sú služby poskytované prevádzkovateľom na webovej stránke. Služby môžu byť prevádzkovateľom ponúkané ako individuálne alebo v rámci balíkov služieb. Služby sa delia na služby poskytované klientom a na služby poskytované záujemcom.
 2. Záujemca (ďalej len „záujemca") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za dohodnutých podmienok s prevádzkovateľom ponúka počítačové služby prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa a je na webovej stránke prevádzkovateľa zaregistrovaná.
 3. Klient (ďalej len ”klient”) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba objednávajúca si služby prevádzkovateľa za odplatu.
 4. Konto užívateľa (ďalej len ”konto užívateľa”) predstavuje oprávnenie klienta využívať  služby poskytované prevádzkovateľom, vzniká na základe registrácie klienta na webovej stránke prostredníctvom vyplnenia registračného formulára.
 5. Objednávka (ďalej len ”objednávka”) je objednávka služieb, vyplnená resp. zadaná klientom a akceptovaná prevádzkovateľom, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené prevádzkovateľom. Objednávka je vyplnená priamo na webovej stránke.
 6. Profil (ďalej len ”profil”) obsahuje povinné a dobrovoľné údaje o záujemcovi, a to jeho e-mailovú adresu, meno a priezvisko, mesto, aktuálnu pozíciu, odborné skúsenosti, cudzie jazyky, skype kontakt, telefonický kontakt, počet rokov praxe, počet rokov na aktuálnej pozícii, očakávaný príjem a stručnú profesijnú charakteristiku, ktoré záujemca vyplnil na webovej stránke.
 7. Verejný profil (ďalej len “verejný profil”) je profil, v ktorom nie sú uvedené kontaktné údaje záujemcu, a to e-mailová adresa, skype kontakt a telefonický kontakt záujemcu.
 8. Moji ľudia (ďalej len “moji ľudia”) je databáza, pozostávajúca z profilov, ku ktorým má klient prístup.
 9. Zmluva (ďalej len ”zmluva”) je zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a klientom, na základe ktorej prevádzkovateľ poskytuje klientovi objednané služby.
 10. Platnosť a účinnosť zmluvy je deň potvrdenia objednávky prevádzkovateľom.
 11. Zmluvné strany sú prevádzkovateľ a klient.
 12. Cenník je cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom, tvorí neoddeliteľnú časť VOP a zmluvy, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.
 13. Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 14. Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 15. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 16. Autorský zákon je zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení.

Článok III

Záujemcovia ponúkajúci počítačové služby
 1. Záujemcovia ponúkajúci počítačové služby sa registrujú na webovej stránke prevádkovateľa bezplatne. Registráciou im bude vytvorený na webovej stránke užívateľský účet.
 2. Prevádzkovateľ umožní záujemcom vytvoriť si na webovej stránke prevádzkovateľa za podmienok dohodnutých v týchto VOP profil. Pre vytvorenie profilu v databáze prevádzkovateľa sa vyžaduje registrácia záujemcu na webovej stránke.
 3. Záujemca sa registruje na webovej stránke prostredníctvom vyplnenia kontaktnej e-mailovej adresy, hesla a základných údajov. Na kontaktnú e-mailovú adresu má prevádzkovateľ v súlade s ustanovením §62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení možnosť zasielať informácie o nových dostupných službách prevádzkovateľa.
 4. Záujemca môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu.
 5. Povinné údaje o záujemcoch zahŕňajú kontaktnú e-mailovú adresu, meno a priezvisko, určenie mesta, v ktorom záujemca býva, aktuálnu pozíciu a uvedenie aspoň jednej odbornej skúsenosti. Ďalšie údaje sú dobrovoľné a ich uvedenie závisína dobrovoľnom rozhodnutí záujemcu.
 6. Prevádzkovateľ vedie evidenciu údajov o záujemcoch v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 7. Vytvorením profilu na webovej stránke záujemca vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a súhlasí bez výhrad, aby tieto údaje boli sprístupnené prostredníctvom počítačovej siete Internet na webovej stránke prevádzkovateľa.
 8. Webová stránka prevádzkovateľa umožňuje klientom zaradenie profilu do databázy moji ľudia. Vytvorením profilu záujemca súhlasí s tým, že mu budú zasielané správy o pracovných ponukách od klientov.
 9. Webová stránka prevádzkovateľa umožňuje záujemcom odpovedanie na ponuku práce a zároveň zaradenie profilu do databázy moji ľudia. Záujemca môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o oznámenie údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ eviduje, a môže požiadať o vymazanie svojich údajov z databázy moji ľudia zaslaním e-mailovej správy prevádzkovateľovi s vyjadrením svojej vôle vymazať evidované údaje.
 10. Prevádzkovateľ má výhradné právo nesprístupniť alebo vymazať z databázy profilov a/alebo z databázy moji ľudia profil záujemcu, a to bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ tak urobí vždy, ak profil záujemcu obsahuje nezmyselné alebo nereálne údaje (napr. ak nesúvisia s účelom pre ktorý je zriadená webová stránka prevádzkovateľa alebo, ak obsahujú rôzne politické, náboženské, rasistické alebo iné nevhodné názory, ak obsahujú vulgarizmy a pod.).
 11. Každý záujemca môže mať zaregistrovaný najviac jeden užívateľský účet.
 12. Záujemca je povinný nezneužívať prípadné chyby na webovej stránke prevádkovateľa či ich zverejňovať alebo oznamovať tretím osobám. Ak záujemca objaví na webovej stránke prevádkovateľa chybu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
 13. Záujemca v plnej miere zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo konaním záujemcu v rozpore s týmito VOP alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 14. Pri porušení týchto VOP záujemcom má prevádzkovateľ právo záujemcovi jeho užívateľský účet zrušiť.
 15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zlyhaním, chybou alebo výpadkom webovej stránky prevádkovateľa. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za škodu spôsobenú činnosťou alebo nečinnosťou tretích osôb.

Článok IV

Objednanie služieb a vznik zmluvného vzťahu
 1. Prevádzkovateľ poskytuje a zabezpečuje pre klientov najmä nasledovné služby:
  1. poskytnutie priestoru pre samostatné uverejňovanie/editáciu a mazanie personálnej inzercie na webovej stránke prevádzkovateľa,
  2. zaradenie profilu do databázy moji ľudia a sprístupnenie kontaktných údajov získaných od záujemcu
 2. Prevádzkovateľ umožňuje sprístupniť klientom verejné profily záujemcov, ktorí disponujú programátorskými schopnosťami a/alebo ponúkajú počítačové služby. Klient môže získať prístup k profilu a tento profil môže byť zaradený do databázy moji ľudia len v prípade, ak záujemca odpovie na ponuku práce prostredníctvom formulára na webovej stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo preverenia klienta v dostupných informačných zdrojoch. Ak prevádzkovateľ pri preverovaní klienta alebo počas poskytovania služieb pre klienta zistí, že ide o neoprávnenú registráciu (napr. v prípade neexistujúcej, resp. vymyslenej fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby vydávajúcej sa za klienta alebo v prípade registrácie pod obchodným menom inej fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby) alebo v prípade klientov, u ktorých existuje na základe predchádzajúcich skúseností prevádzkovateľa riziko, že by mohli využívať údaje o záujemcoch získané z databázy profilov na iné účely v rozpore s článkom VII odsek 4. alebo 5. týchto VOP, v takom prípade je prevádzkovateľ oprávený neumožniť predaj určitých balíkov služieb alebo časť balíkov služieb, prípadne vôbec neumožniť alebo zablokovať prístup do databázy moji ľudia, a to najmä v prípade závažného porušenia pravidiel uvedených v týchto VOP.
 3. Pre využívanie akýchkoľvek služieb poskytovaných prevádzkovateľom na webovej stránke prevádzkovateľa sa vyžaduje registrácia klienta na webovej stránke prevádzkovateľa prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru. Klient môže požiadať o zrušenie svojej registrácie zaslaním e-mailovej správy prevádzkovateľovi s vyjadrením vôle zrušiť svoju registráciu.
 4. Služby prevádzkovateľa sa objednávajú vyplnením príslušného formulára – objednávky na webovej stránke prevádzkovateľa.
 5. Formulár - objednávka musí obsahovať minimálne:
  1. názov klienta (obchodné meno),
  2. adresu klienta – sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa (ulica, číslo, poštové smerovacie číslo, obec),
  3. IČO klienta,
  4. DIČ alebo IČ DPH klienta,
  5. meno a priezvisko kontaktnej osoby klienta,
  6. kontaktné údaje klienta (e-mail),
  7. druh objednanej služby.

Článok V

Trvanie zmluvy, zmena a zánik zmluvného vzťahu
 1. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej služby podľa cenníka služieb prevádzkovateľa, účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky prevádzkovateľom.
 2. Ak v zmluve nie je uvedené inak, zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  1. písomnou dohodou zmluvných strán,
  2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s mesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede, a to v prípade, ak sa zmluva uzatvára na dobu neurčitú,
  3. odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana poruší svoje povinnosti podľa zmluvy podstatným spôsobom najmä podľa čl. VII ods. 4 alebo 5 VOP,
 3. Písomná výpoveď, resp. písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v zmluve, resp. na inú adresu tejto zmluvnej strany, ktorú táto zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
 4. Ak zmluva zanikne odstúpením prevádzkovateľa od zmluvy z dôvodu porušenia povinností klienta, klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny.
 5. Ak zmluva zanikne bez využitia v zmluve dohodnutých služieb, klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. V zmluve dohodnuté služby nie je možné bez súhlasu prevádzkovateľa prenášať do nového zmluvného vzťahu. Za nevyčerpané služby prevádzkovateľ nezodpovedá. Zrušiť, stornovať alebo inak ukončiť objednávku nie je možné, ak už na základe nej boli poskytnuté služby klientovi.

Článok VI

Cena služieb a platobné podmienky
 1. Sadzba ceny za objednané služby je kalkulovaná podľa cenníka služieb (ďalej len “cenníka”) platného v deň objednania služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien cenníka. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa, pokiaľ nie je v cenníku uvedené inak.
 2. Všetky ceny uvedené v cenníku sú čiastkami, ktoré nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ceny nezahŕňajú ani poplatky bánk účtované v súvislosti s vykonanými finančnými operáciami. Prevádzkovateľ aj klient znáša poplatky svojej banky. Prípadné poplatky sprostredkujúcej banky znáša klient.
 3. Cenu za služby je klient povinný uhradiť prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet. Faktúra (daňový doklad) je prevádzkovateľom vystavená a zaslaná po sprístupnení služieb klientovi.

Článok VII

Práva a povinnosti zmluvných strán
 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v najvyššej možnej kvalite.
 2. Rozsah využívaných služieb je závislý od typu objednanej služby, resp. od typu balíka služieb, ktoré sa klient rozhodne využívať.
 3. Klient má výlučné právo prístupu k objednaným službám. Prístup k objednaným službám je chránený jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.
 4. Klient je oprávnený využiť údaje o záujemcoch z databázy moji ľudia výlučne na vyhľadanie vhodných záujemcov na voľné pracovné miesto klienta, alebo voľné pracovné miesto, ktoré je v súlade s činnosťou klienta, alebo získanie údajov o záujemcoch pre účely možného využitia ich programátorských schopností a/alebo ponúkaných počítačových služieb, alebo na uzavretie zmluvného vzťahu záujemcu s klientom, alebo inou treťou osobou, obsahom ktorého bude využitie programátorských schopností a/alebo ponúkaných počítačových služieb záujemcu za dohodnutú odmenu a nie je v rozpore s dobrými mravmi alebo zásadami poctivého obchodného styku. Klient je povinný chrániť údaje v databáze moji ľudia pred akýmkoľvek zneužitím a nesmie ich použiť pre seba alebo pre iného na akékoľvek iné účely, najmä je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti je Klient v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient súhlasí s tým, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa klient tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť. Klient tiež berie na vedomie, že databáza profilov vytvorená prevádzkovateľom je predmetom autorského práva prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Databáza prevádzkováteľa je jeho autorským dielom a jej zneužitie môže mať trestnoprávne následky,
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služieb klientovi, ak klient závažným spôsobom porušuje zmluvu a/alebo VOP, najmä ak:
  1. klient využíva údaje o záujemcoch z databázy moji ľudia v rozpore s odsekom 4. tohto článku VOP, alebo tieto údaje získava resp. už získal v rozpore so spomenutým ustanovením VOP.
  2. prevádzkovateľ dodatočne zistí, že registrácia klienta nebola z akéhokoľvek dôvodu oprávnená,
  3. prevádzkovateľ zistí, že klient využíva webovú stránku a / alebo služby na hromadné rozosielanie elektronických správ a/ alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách klienta a/ alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
  4. Klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov webovej stránky prevádzkovateľa, môže byť podľa odôvodneného názoru prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných služieb.

Článok VIII

Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa
 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené sprístupnením údajov poskytnutých záujemcami do databázy profilov svojim klientom.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v databáze profilov.
 3. Prevádzkovateľ negarantuje záujemcom uzavretie zmluvného vzťahu s klientami, resp. tretími osobami alebo naopak klientom, resp. tretím osobám so záujemcami.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií umiestnených na webovej stránke a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže užívateľom webovej stránky alebo tretím osobám vzniknúť používaním webovej stránky, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 6. Činnosťou prevádzkovateľa nie je činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok IX

Záverečné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP bez predchádzajúceho upozornenia osôb, ktorých sa zmeny VOP týkajú. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 2. Bez súhlasu prevádzkovateľa, klienta alebo záujemcu nemôžu byť postúpené ich pohľadávky vzniknuté na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom alebo na základe týchto VOP na tretiu osobu.
 3. Všetky vzťahy neupravené v zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Pre prípad riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s poskytovaním služieb prevádzkovateľom je stranami dohodnutá príslušnosť súdov Slovenskej republiky. Rovnako vzťahy vzniknuté pri poskytovaní služieb prevádzkovateľom sa spravujú predpismi slovenského právneho poriadku.
 5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia zmluvy a/alebo VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01. 05. 2016.